Логика

Въведение - логика и логическа форма С какво се занимава логиката? Логическо следване и логическа форма Логически думи и изрази Кратка история на логиката Съвременната логика 1. Пропозиционална логика 1.1 Конюнкция, дизюнкция, отрицание С какво се занимава пропозиционалната логиката? Твърдения и истинностни стойности Прости и съставни твърдения Конюнкция Отрицание Дизюнкция Задачи 1.2 Импликация и еквивалентност Импликация Еквивалентност Систематичен начин за символно представяне на изречения от естествения език Задачи 1.3 Таблици за истинност. Синтаксис и семантика Синтаксис на пропозиционалната логика Семантика на пропозиционалната логика. Таблици за истинност Задачи 1.4 Доказателство чрез допускане на противното Задачи 1.5 Истинностно-функционален анализ Задачи 1.6 Логическо следване и логическа еквивалентност Логическо следване Логическа еквивалентност Задачи 1.7 Бърза проверка за логическо следване Задачи 1.8 Естествена дедукция Схеми за извод Схеми еквивалентности Доказателство чрез свеждане до противоречие и условно доказателство Задачи 1.9 Логически преобразувания Нормална дизюнктивна форма и опростяване Нормална конюнктивна форма Задачи 2. Традиционна логика 2.1 Категорични твърдения Субект, предикат, обем на термините Класификация на категоричните твърдения Логически квадрат Операциите обръщане и превръщане Задачи 2.2 Силогизми Какво е силогизъм? Фигури на силогизма Модуси на силогизма Валидни силогизми Задачи 2.3 Правила за валидност на силогизмите Разпределени и неразпределени термини Правила за валидност на силогизмите Задачи 2.4 Диаграми на Вен Задачи 3. Предикатна логика 3.1 Общи и единични термини Задачи 3.2 Квантори и променливи Променливи, отворени изречения, екзистенциален квантор Универсален квантор. Символно представяне на категоричните твърдения Задачи 3.3 Възможностите на езика на предикатната логика Разлики между предикатната и традиционната логика Предимства на езика на предикатната логика Универсум на дискурса Твърдения, които не са представими в традиционната логика Задачи 3.4 Синтаксис и семантика на предикатната логика Синтаксис на предикатната логика Семантика на предикатната логика 3.5 Доказателствена процедура Връзка между кванторите Универсална и екзистенциална инстанциация Доказателствена процедура в предикатната логика Формални свойства на отношенията Задачи 3.6 Равенство и определени описания Понятието за идентичност Определени описания Задачи 3.7 Логически преобразувания в предикатната логика Правила за преминаване Пренекс форма Задачи 4. Некласически логики 4.1 Модални логики Модалните оператори и връзката между тях Синтаксис на модалната логика Семантика на модалната логика Различни видове необходимост и възможност Контра-фактуални условни изречения. Термини за предразположение Задачи Библиография Решения

автор: Евгени Латинов
e-mail: e_latinov@abv.bg (Критики и препоръки са добре дошли.)

за дарения под формата на биткойн: 1CDyxgn22buxQq4vAt2hvHiiSYH4kT7yTnCreative Commons License
This work is licensed under a Creative Commons Attribution 4.0 International License.